КОЛЛЕҶИ ТИББИИ ДДТХ ДАР НОҲИЯИ ДАНҒАРА

БАРОТЗОДА АМИРХОН ХОЛ

Аз соли 2015 директори коллеҷ мебошад.

Муассисаи давлатии таълимии ''Кол- леҷи тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара'' дар асоси мактуби Вазорати тандурустии собиқ Иттиҳоди Шуравӣ аз 29-уми маи соли 1990, №20-6 (121-18) 2, мактуби Вазорати маорифи РСС Тоҷикистон №6\31 аз 12-уми феврали соли 1990 ва фармони Вазорати нигоҳдории тан- дурустии РСС Тоҷикистон аз 24-уми маи соли 1990, №344 дар заминаи филиали Омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Кӯлоб бо номи Омӯзишгоҳи тиббии ноҳияи Данғара таъсис дода шуд. Аз 2-юми майи соли 2019, №229 муас- сиса бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷики- стон Дар бораи ба ихтиёри муассисаи дав- латии таълимии "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон" гузаронидани Муассисаи давлатии таълимии "Коллеҷи тиббии ноҳияи Данғара" номгузорӣ гардид.

Дар соли таҳсили 2021 миқдори донишҷӯён аз 1453 нафар иборат буда, 66 гурӯҳро ташкил медод. Дар соли таҳсили 2021 дар Коллеҷ 165 нафар омӯзгор, ки аз инҳо 83 нафар (50,3%) омӯзгорони асосӣ ва

82 нафар (60,3%) омӯзгорони ҳамкор фаъолият намудаанд. Аз шумораи кормандони асосӣ як нафар номзади илмҳои тиб (Сафа- ров У.- мудири кафедраи Тахассусӣ, омӯзгори фанни бемориҳои кудакона), 5- нафар "Аълочии соҳаи тандурустӣ", 6-нафар дигар Аълочии маориф ва илми Чумҳурии Тоҷикистон, 22 нафар бо дараҷаи тахассусии олӣ,

23 нафар бо дараҷаи тахассусии якум, 16 нафар бо дараҷаи тахассусии дуюм ва 10 нафар бе дараҷаи тахассусӣ кору фаъолият намудаанд.

Аз ҷониби омӯзгорони Коллеҷ дар маҷмӯъ 10 адад адабиётҳои таълимӣ ва да- стурҳои методӣ таҳия гардида, 3 адад мақо- лаҳои илмӣ ба нашр расидаанд.

Дар Коллеҷ аз 55 фанни таълимӣ ба донишҷӯён дарс омӯзонида мешавад: кафе- драи фанҳои гуманитарӣ 15 фан; кафедраи фанҳои табиӣ- риёзӣ 12 фан ва кафедраи фанҳои тахассусӣ 28 фан.

Дар моҳи апрели соли 2019-2021 до- нишҷӯёни Коллеҷ дар Олимпиадаи ҷумҳури- явӣ, байни 72 - муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурӣ, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ баргузор гардид, иштирок намуданд. Дар

ин олимпиадаи ҷумҳуриявӣ донишҷӯён :аз фанни таърихи халқи тоҷик, сазовори ҷои якум ва бо медали тилло, аз фанни забони тоҷикӣ, сазовори ҷои сеюм соҳиби медали биринҷӣ, аз фанни биология ҷои сеюм соҳи- би медали биринҷӣ ва аз фанни химия сазо- вори ҷои ифтихорӣ гардиданд.

Дар асоси иҷозатнома дар коллеҷ як ихти- сос "Кори ҳамширагӣ" амал намуда, мутахассисони дорои дараҷаи маълумоти миёнаи касбӣ тайёр карда мешавад. Муҳлати таҳсил бо маълумоти миёнаи умумӣ 3 (се) сол, баъд аз хатми синфи 11, бо маълумоти миёнаи асосӣ 4 (чор) сол баъд аз хатми синфи 9 ва таҳсилоти шабона 3 солу 6 моҳ баъд аз хатми синфи 11 қабул карда шудааст.

Медицинский колледж Хатлонского государственного медицинского университета в Дангаринсоком районе

БАРОТЗОДА АМИРХОН ХОЛ

С 2015 года является директором Колледжа. Государственное образовательное учреждение Медицинский колледж Хат- лонского государственного медицинского университета в Дангаринском районе на ос- новании письма Министерства здравохране- ния бывшего Советского Союза от 29-го мая 1990 года, №20-6 (121-18) 2, письма Мини- стерства Управления образования Таджик- ской ССР №6\31 от 12-го февраля 1990 года и приказа Минздрава Таджикской ССР от 24-го мая 1990 года, №344, на базе филиа- ла Кулябского медицинского училища было создано Медицинское училище Дангарин- ского района. Постановлением Правитель- ства Республики Таджикистан от 2-го мая 2019 года, №229, училище было переиме- новано в Государственное образовательное учреждение «Медицинский колледж Дан- гаринского района» Хатлонского государ-

ственного медицинского университета.

В колледже количество студентов

составляет 1453 человека т.е. 66 групп. В 2021 учебном году в колледже работают 165 преподавателей, из которых 83 (50,3%)- штатные преподаватели и 82 (60,3%) - пре- подаватели по совместительству. Из числа основных сотрудников один из них является кандидатом медицинских наук (Сафаров Ю.- заведующий кафедрой специальных наук, преподаватель предмета Детские болезни), 5 сотрудников - «Отличники здравоохране- нии», 6 сотрудников - «Отличники образования и науки Республики Таджикистан», 22 сотрудника с высшим уровнем квалифика- ции, 23 сотрудника с первым квалификаци- онным уровнем, 16 сотрудников со вторым квалификационным уровнем и 10 сотрудни- ков без квалификационного уровня.

Со стороны преподавателей кол- леджа в общем количестве разработано 10 учебников и методических пособий и опу- бликовано 3 научных статьи.

Колледж обучает студентов по 55 предметам: на гуманитарной кафедре 15 предметов; на кафедре естественных и ма- тематических наук - 12 предметов и на кафедре специальных наук - 28 предметов.

В апреле 2019-2021 гг. Учащиеся колледжа приняли участие в Республиканской олимпиаде, которая проводилась среди 72 общеобразовательных школ страны в районе Рудаки. На этой республиканской олимпиаде студенты заняли первое место и золотую медаль по истории таджикского народа, третье место и бронзовую медаль по таджикскому языку и биологии и грамоту по химии. На основании лицензии, колледж имеет одну специальность - «Сестринское дело» и готовит специалистов со средним профессиональным образованием. Срок обучения с общим средним образованием со- ставляет 3 (три) года после завершения 11 класса, с основным средним образованием 4 (четыре) года после завершения 9 класса, и вечерним образованием 3 года и 6 месяцев после завершения 11 класса.