Шуъбаи таълим

ХОЛОВ ШАРАФҶОН ИСХОКҶОНОВИЧ

Аз соли 2021 сардори шуъба мебошад.

Шуъбаи таълим аз вақти таъсис до- дани ДДТХ дар соли 2016 кори худро оғоз намудааст.

Шуъбаи таълим яке аз қисмҳои асо- сии сохтори ДДТХ буда, вазифаи асосии он ташкили раванди таълим, банақшагирии стратегӣ ва назорати раванди таълим дар донишгоҳ мебошад. Вазифа ва ҳадафҳои шуъбаи таълим ба ташкили мақсадноки ҷа- раёни таълим дар донишгоҳ бо муайян кардани самтҳо, зинаҳои асосӣ, ҳалли масъа- лаҳои таълим ва барои ноил шудан ба сатҳи баланди сифати таълим нигаронида шуда- анд.

Шуъбаи таълимро соли 2016 то 2021, н.и.т., дотсент Кузибаева Н.К., н.и.х,Усмо- нова У.Х., ва н.и.ф., Қурбонмамадов С..Х. роҳбарӣ мекарданд.

Феълан дар шуъбаи таълим аз 4 воҳи- ди корӣ иборат аст: сармутахассиси шуъба

  • Холова Н.Х., танзимгари шуъба - Зарипова Ф.К., мутахассис оид ба ҳуҷҷатҳои давлатӣ
  • Қаракулова Б.Г. ва оморшинос- Мухторов С.О.

 

Учебный отдел

ХОЛОВ ШАРАФДЖОН ИСХОКДЖОНОВИЧ

С 2021 года является начальником отдела. Учебный отдел начал свою деятель-

ность с момента основания ХГМУ в 2016 году.

Учебный отдел является одним из основных структурных подразделений ХГМУ, и его основная задача - организация учебно- го процесса, стратегическое планирование и контроль учебного процесса в универси- тете. Задачи учебного отдела направлены на целевую организацию образовательного процесса в вузе путём определения направ- лений, основных этапов, решения образова- тельных задач и достижения высокого уров- ня качества образования.

Учебный отдел с 2016 по 2021 год возглавляли: к.м.н., доцент Кузибаева Н.К., к.х.н. Усмонова У.Х. и к.ф.н., доцент, Кур- бонмамадов С. Х.

В настоящее время учебный отдел состоит из 4-х сотрудников: главный специ- алист отдела - Холова Н.Х., координатор от- дела - Зарипова Ф.К., специалист по госу- дарственным документам - Каракулова Б.Г. и статистик - Мухторов С.О.