Шуъбаи равобити байналмилалӣ

НАЗАРОВ РУСТАМҶОН ИЛХОМУДИНОВИЧ

Аз соли 2020 сардори шуъба мебошад.

Шуъбаи равобити байналмилалӣ бо қарори Шӯрои олимони донишгоҳ, 28-уми сентябри соли 2017, №02/05 ба фаъолият шуруъ намудааст.

Самтҳои асосии фаъолияти бахши таҳия ва татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ ва дарёфти грантҳо: ҷустуҷӯ ва дарёфти сарчашмаҳои маблағгузорӣ ба фаъолияти донишгоҳ, коркарди дархостҳои грантӣ ва сармоягузорӣ, пешниҳоди лоиҳаҳо ба ташкилотҳои маблағгузор, расонидани ёрии методи ба ҳайати устодон, муҳасиллин ва гуруҳҳои ташабускори донишгоҳ ҷиҳати таҳияи лоиҳаҳои грантӣ, сармоягузорӣ ва муштарак, ҳамоҳанг намудан ва қабули меҳмонони хориҷӣ, муаррифии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии тиббӣ ва муассиаҳои илмии ҳамкор ва самтҳои ҳамкории байнидонишгоҳӣ ва ба роҳ мондани масъалаҳои табодули ҳайати устодон, кормандон ва муҳассилини донишгоҳ.

Шуъба аз 3 корманд иборат аст: му- тахассисҳо - Асоев Ҷ.Х., Дустмуродзода Ф.Д. ва коргузор Ошурбекова Ф.Қ..

Айни замон, донишгоҳ бо донишгоҳҳои хориҷӣ ва дигар сохторҳои илмӣ ва таълимӣ 6 созишнома дорад: Донишгоҳи тиббии Шинҷон (Ҷумҳурии Мардумии Чин), Институти давлатии тиббии Самарқанд (Ҷумҳурии Ӯзбекистон), Институти давлатии тиббии Бухоро ба номи Абӯали Ибни Сино

(Ҷумҳурии Ӯзбекистон), Донишгоҳи Миллии Қазоқистон ба номи Ал-Фараби (Ҷумҳурии Қазоқистон), Мактаби олии байналмилалии тиббӣ (Бишкек, Ҷумҳурии Қирғизистон) ва Академияи тиббии Ҷумҳурии Беларус оид ба таҳсили баъдидипломӣ.

Дар донишгоҳ татбиқи лоиҳаҳои зе- рин амалӣ шуда истодааст: лоиҳаи «Улучшение обучения уходу за детьми как образец для повышения уровня медицинского обра- зования в Центральной Азии (CHILDCA)», лоиҳаи «Установка инструментов и целей обзора для медицинского (здоровье) обра- зование (SPRING)», лоиҳаи «International Credit Mobility (Международная кредитная мобильность)» ва лоиҳаи «Маркази таълими симулятсионӣ».

Дар баробари ҳайати професорону-омӯзгорони ДДТХ шаҳрвандони хориҷӣ аз Ҷумҳурии Корея ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон кор ва фаъолият меномоянд

   


 

Международный отдел 

 

НАЗАРОВ РУСТАМДЖОН ИЛХОМУДИНОВИЧ

С 2020 года является начальником отдела.

Международный отдел был основан решением Учёного совета университета, от 28 сентября 2017 года, №02/05.

Основными направлениями деятель- ности международного отдела является разработка и реализация инвестиционных программ и грантов, поиск источников финансирования вуза, обработка заявок на гранты и инвестиции, подача проектов в финансирующие организации, оказание методической помощи профессорско-преподавательскому составу, студентам и проектным инициативным группам, инвестиции и сотрудничество, согласование и приём ино- странных студентов и гостей, ознакомление ХГМУ с высшими медицинскими учебными заведениям и научно-исследовательскими институтами, налаживание межвузовского сотрудничества, организация обмена и кре- дитной мобильности профессорско-препо- давательского состава, сотрудников и сту- дентов университета.

Международный отдел состоит из 3-х сотрудников: специалисты - Асоев Дж.Х., Дустмуродзода Ф.Д. и делопроизводитель - Ошурбекова Ф.К.

В настоящее время университет име- ет 6 соглашений с зарубежными университетами и другими научно – образовательными структурами: Синьцзянский Медицинский Университет (КНР), Самаркандский государственный медицинский институт (Республика Узбекистан), Бухарский государственный медицинский институт им. Абуали ибни Сино (Республика Узбекистан), Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби (Республика Казахстан), Международная Высшая школа медицины (Кыргызская Республика) и Белорусская медицинская академия последипломного образования (Республика Беларусь).

В университете реализуются следу- ющие проекты: «Улучшение обучения уходу за детьми как образец для повышения уровня медицинского образования в Центральной Азии (CHILDCA)», «Установка инструментов и целей обзора для медицинско- го) образования (SPRING)», «Международная кредитная мобильность (International Credit Mobility)» и «Центр симуляционного обучения».

В составе профессорско-преподавательского состава ХГМУ работают сотрудники из Республики Кореи и Ре- спублики Узбекистан.