Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Шуъбаи барномасозӣ ва молия

ЗАРИПОВ НУРИДДИН НУРАЛИЕВИЧ

Аз соли 2021 сардори шуъба мебошад.

Шӯъбаи барномасозӣ ва молияи До- нишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар асо- саи Қарори Шурои олимон аз 27-уми марти соли 2021, № 08/03 ба фаъолият шуруъ на- мудааст.

Вазифаҳои асосии шӯбаи барнома- созӣ ва молия таҳия намудани лоиҳаи бар- номаи миёнамӯҳлати хароҷотӣ, буҷаи пеш- биникунанда, ҳамчунин буҷаи соли ояндаи ДДТХ, таҳия ва омода намудани басти ва- зифаҳои кормандони раёсати донишгоҳ ва зерисохторҳои он, таҳия ва омода намудани харҷномаҳои хароҷотии раёсати донишгоҳ мебошад.

Дар шуъба тибқи ҷадвали басти ва- зифаҳо 2 воҳиди кори тасдиқ шудааст: иқти- содчии калони меҳнат ва маош Шарипов Ғ. ва мутахассиси оид ба дурнамои рушди иқтисод Девонаев З.А. фаъолият мекунад.

 

 

 

 
 

Отдел финансового планирования

 

ЗАРИПОВ НУРИДДИН НУРАЛИЕВИЧ

С 2021 года является начальником отдела. Отдел финансового планирования

Хатлонского государственного медицинско- го университета создана на основании ре- шения Учёного совета от 27-го марта 2021 года, № 08/03.

Основными задачами отдела финан- сового планирования являются разработка проекта среднесрочной расходной програм- мы, прогнозного бюджета, а также бюджет ХГМУ на следующий год, разработка и под- готовка обязанностей для сотрудников уни- верситета и его подразделений, подготовка расходной части бюджета вуза.

На данный момент, в отделе утверж- дено два штата: старший экономист по тру- ду и заработной плате - Шарипов Г. и специ- алист по перспективам экономического развития - Девонаев З.А.

Шуъбаи муҳосибот

ШАРИПОВ ҒОИБНАЗАР

Аз соли 2016 сардори шуъба мебошад.

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25-уми феврали соли 2016 дар Донишгоҳи давлатии тибии Хатлон шуъбаи муҳосибот ба фаъолият шуруъ намудааст

Вазифаи муҳосиботи донишгоҳ аз он иборат мебошад,ки ҳолатҳои молиявии донишгоҳоро аз руи сметаҳои даромад ва хараҷотии донишгоҳ назарот намуда, ва аз рӯйи моддаҳои хараҷоти истифодабарии онро ба роҳ мемонад. Ҳамин тавр вазифаи ҳамасолаи шуъбаи муҳосиботи ДДТХ тартиб додани сметаҳои даромад ва хараҷоти до- нишгоҳ ва пардохти саривақти музди маоши омӯзгорон ва коргарони донишгоҳ мебошад. Дар шуъбаи муҳосиботи тибқи ҷадвали басти вазифаҳо 5 воҳиди кори тасдиқ шудааст: ҷонишини сармуҳосиб Файзов Д.Б., муҳосиби калони музди меҳнат Исмат- зода С.Х., хазинадор Каримов И.Н., муҳосиби молу маводи амвол Одилов Ш.М., муҳосиб оид ба даромадҳо ва интиқол Нуралиев Ш.Ф.

 

 

 

 
 

  

 

ШАРИПОВ ГОИБНАЗАР

С 2016 года является начальником отдела. В соответствии с постановлением Правительства Республики Таджикистан от 25 февраля 2016 года в Хатлонском государ- ственном медицинском университете начал

свою деятельность Отдел бухгалтерии.

Задача бухгалтерии - следить за фи- нансовым состоянием вуза на основе сметы доходов и расходов и управлять им на ос- нове Указов операционных расходов. Таким образом, бухгалтерия ежегодно составляет смету доходов и расходов вуза и осущест- вляет своевременную выплату заработной платы преподавателям и сотрудникам вуза. В настоящее время в бухгалтерии утверждено пять штатов: заместитель глав- ного бухгалтера - Файзов Д.Б., старший бух- галтер по заработной плате - Исматзода С. Х., казначей - Каримов И.Н., бухгалтер по товарам и материалам - Одилов Ш.М. и бух- галтер по доходам и переводам - Нуралиев Ш.Ф.

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

  • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
  • Телефон: +992 3312 21034
  • Факс: +992 3312 21035
  • Email: info@khatmedun.tj
  • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид