Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

Explore

Кафедраи физикаи тиббӣ ва информатика

ХОЛОВ АБДУРАҲМОН АБДУҒАФФОРОВИЧ - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Тел: 918 73 74 44

Зодаи шаҳри Кӯлоб(04.04.1975) аз хонадони зиёӣ. Таҳсил дар мактаби миёнаи №5-и ш.Кӯлоб ба номи Н.К.Крупская(1982-1992), донишҷу(1993-1998), ассистенти кафедраи «Информатика ва ТҲ»-и ДДК(1998-2000), омӯзгори кафедраи «Технологияи барномасозии ФДТТК» (2001-2006), аъзои ҳизби халқи демократӣ, саромӯзгори кафедраи «Технологияи барномасозии ФДТТК», маъмури шабакаҳои компютерии ДТМИК» (2006-2009), мудири кафедраи «Технологияи барномасозии ДТМИК» (2013-2015), омӯзгори кафедраи «Илмҳои компютерӣ» (2015-2017) ДДК, мудири кафедраи илмҳои компютерӣ(2019-2022)

Аз моҳи январи соли 2022 мудири кафедраи Физикаи тиббӣ ва информатика. Кафедраи Физикаи тиббӣ ва информатика аз 24-уми августи соли 2016 бо қарори Шӯрои олимони ДДТХ таҳти №01/01 таъсис дода шудааст. Ҳоло дар кафедра 5 ассистент фаъолият мекунанд: Шокиров М., Давлатов С., Муқимова Б., Амираҳтами Ҳ., Қосимова Р. Дар кафедраи физикаи тиббӣ ва информатика ба донишҷӯён фанҳои зерин таълим дода мешаванд: физика ва информатикаии тиббӣ. Дар соли таҳсили 2016 - 2017 донишҷӯи курси чоруми факултети тиббӣ Ҷобири Қурбоналӣ дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок карда, бо ҷои ифтихорӣ ва дипломи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гашт. Дар соли таҳсили 2017-2018 номбурда дар олимпиада аз фанни физика иштирок карда, дипломи дараҷаи 3-ро дар байни 39 донишгоҳу донишкада гирифт. Солҳои 2019-2020 дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни физика барои Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон донишҷӯи кафедра аз фанни физика ҷои 3-юмро ишғол кард. Ҳамон сол кафедра дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ аз фанни физика иштирок намуда, дипломи дараҷаи якуми Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифт. Соли 2021 донишҷӯёни кафедра дар олимпиадаи ҳамасола барои Ҷоми Академияи илмҳои Тоҷикистон ширкат варзида, соҳиби дипломҳои дараҷаҳои 1 ва 3 аз фанҳои физика ва астрономия, ва дар олимпиадаи ҷумҳуриявии байни донишгоҳҳо кафедра бо дипломи дараҷаи 1 аз фанни физика мукофонида шудааст. Аз давраи таъсисёбии кафедра то имрӯз кормандони кафедра 3иёда 55 асари илмию методӣ, аз ҷумла 20 мақолаи илмию методӣ, 10 тезис, 4 китоби дарсӣ ва курси лексияҳоро барои донишҷӯён нашр кардаанд.

 

 

ХОЛОВ АБДУРАҲМОН АБДУГАФФОРОВИЧ – кандидат педагогических наук, дотсент

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Тел: 918 73 74 44

Родился в г.Куляб(04.04.1975) в семье служащего. Учеба в средней школе №5-и г.Куляб имени Н.К.Крупская(1982-1992), студент(1993-1998), ассистент кафедри «Информатика И ВТ»-и КГУ(1998-2000), преподовател кафедри «Технология программирования ФТУТК» (2001-2006), член народной демократической партии, старший преподаватель кафедри «Технология программирования ФТУТК», администратор компютерных сетей ФТУТК» (2006-2009), заведующий кафедрой «Технология программирования ФТУТК» (2013-2015), прнподователь кафедри «Компютерных наук» (2015-2017) КГУ, заведуюший кафедрой «Компютерных наук» (2019-2022)

С 2022 года заведующий кафедрой медицинской физики и информатики ХГМУ. Кафедра медицинской физики и информатики была организована по решению Учёного совета ХГМУ, от 24 августа 2016 года, № 01/02. В настоящее время на кафедрае работают 5 ассистентов: Шокиров М., Давлатов С., Муқимова Б., Амираҳтами Ҳ., Қосимова Р. На кафедре медицинской физики и информатики, студенты обучаются следующим предметам: медицинская физика и информатика. В 2016-2017 учебном году студентка четвертого курса медицинского факультета Дж. Курбонали приняла участие в Республиканской олимпиаде и был удостоен почётного места и диплома Министерства образования и науки Республики Таджикистан. В 2017-2018учебном году этот же студент участвовал в олимпиаде по физике и понял диплом 3 степени среди 39 университетов и институтов. В 2019-2020 годах в Республиканской олимпиаде по физике на Кубок Национальной Академии наук Таджики- стана студент кафедры занял 3-е место по физике. В этот же год, кафедра участвовала на Республиканской олимпиаде по физике и получила диплом первой степени Министерства образования и науки Республики Таджикистан. В 2021 году, студенты кафедры участвовали в ежегодной олимпиаде на Кубок Национальной Академии наук Таджикистана и заняли почётные дипломы 1 и 3 степени по физике и астрономии, и в Республиканской олимпиаде среди вузов, кафедра была удостоена диплома 1 степени по физике. С момента основания кафедры до сегодняшнего дня, сотрудниками было опубликовано 55 научно-методических работы, в том числе 20 научно-методических статей, 10 тезисов, 4 учебных пособия и курс лекций для студентов.

 

Кафедраи химия ва биологияи тиббӣ

ЧОРИЕВ СУБХОНҚУЛ АДАМХОНОВИЧ

- номзади илмҳои биологӣ, дотсент.

Аз соли 2016 мудири кафедра мебошад Кафедраи Химия ва биологияи тиббӣ бо қарори Шӯрои олимони ДДТХ аз 24-уми августи соли 2016 таҳти №01/02 таъсис ёфтааст. Дар кафедраи химия ва биологияи тиббӣ ба донишҷӯён фанҳои зерин омӯзо- нида мешавад: химияи биорганикӣ, химияи физколлоидӣ, география, биологияи тиббӣ, экология ва биохимия. Соли 2019 Чориев С.А., Султонмама- ди Г., ва Саидов С.М. соҳиби ифтихорномаи ректори ДДТХ ва ба Шарипов Ҳ.Я. бошад бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. Соли 2020 ба Султонмамади Г. аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷи- кистон нишони «Аълочии маорифи Тоҷики- стон» мукофотонида шуд. Соли 2019 кафедра дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва инчунин соли 2020 дар олим- пиадаи ҳамасола барои Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз фанни химия иштирок намуда, дипломҳои дараҷаи якум- ро соҳиб шудааст. Дар давраи солҳои 2016 ва 2021, кор- мандони кафедра дар маҷаллаҳои ҷумҳури- явӣ ва хориҷӣ зиёда аз 25 корҳои илмӣ нашр кардаанд, инчунин муаллифи 3- ихтирооти «Тарзи баландбардории ба зангзанӣ тобо- варии хӯлаҳои алюминий ва магний» мебошанд. Кафедра дорои 2 маҳфили илмӣ «Закариёи Розӣ ва «Биолог» мебошад, ки аъзои онҳо 50 нафар донишҷӯёни ДДТХ мебошанд.

 

 

ЧОРИЕВ СУБХОНКУЛ АДАМХОНОВИЧ -

кандидат биологических наук, доцент. С 2016 года является заведующим кафедрой Кафедра химии и медицинской био-

логии была организавана в 2016 по реше- нию Учёного совета ХГМУ, от 24 августа 2016 года, № 01/02.

На кафедре химии и медицинской биологии, студенты будут обучаться следующими предметами: биоорганическая химия, физколлоидная химия, география, био- логическая медицина, экология и биохимия. На сегодняшний день на кафедре ра- ботают 5 ассистентов: Хошимов М.Т., Шарипова Х.Я., С. Гулмамад., Саидов С.М., Худоиев С.С., и лаборанты кафедры: Ёрова А.Х., Хусанова М.Х. В 2019 году Чориев С. А., Султонмамади Г. и Саидов С.М., были награждены грамотой ректора ХГМУ. Шарипова Х.Я. была награждена грамотой Министерство образования и науки Республики Таджикистан. В 2020 Султонмамади Г. был награждён меда- лью отличника «Министерство образованияи науки Республики Таджикистан». В 2019 и 2020 годах, кафедра приняла участие в Республиканской олимпиаде и на ежегодной олимпиаде на Кубок Национальной Академии наук Республики Таджикистан по предмету химии, и была награждена почётным дипломом I степени. В 2016 и 2021 годах сотрудниками кафедры опубликовано более 25 научных работ в республиканских и зарубежных жур- налах, а также авторами 3-х изобретений «Методы коррозионной стойкости алюминиевых и магниевых сплавов». На кафедре действуют 2 научных кружка «Закариёи Рози» и «Биолог», члена- ми которых являются 50 студентов ХГМУ.


КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ “УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЦЕЛЕЙ ОБЗОРА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО (ЗДОРОВЬЕ) ОБРАЗОВАНИЯ”

                                        

 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И ЦЕЛЕЙ ОБЗОРА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО (ЗДОРОВЬЕ) ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

Цели и задачи

 

Общая цель предлагаемого проекта - повысить качество медицинского образования в участвующих странах-партнерах и способствовать началу изменений такого же характера в остальных странах бывшего Советского Союза.

 

 

Как было упомянуто в предыдущих разделах настоящей заявки, общий пул потребностей как из академических, так и из административных областей медицинского образования в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), включая все постсоветские страны, кроме прибалтийских республик, составляет относительно равномерно Таким образом, цели, указанные ниже, отражают большинство проблем, исходящих от целевых учреждений в странах-партнерах (см. Выше). Единообразие этих потребностей основывается на общей прошлой истории и том факте, что система образования в Советском Союзе была основана на высокоцентрализованной командной вертикали, и она не допускала какого-либо значительного различия между высшими учебными заведениями (HIS) от основной политики и решения. В результате мы все унаследовали довольно похожие ловушки и встроенную неэффективность в высшем образовании. Хотя фундаментальные проблемы остаются схожими по своему характеру и масштабу, разные страны ВЕЦА по-разному продвигаются в свете соответствия основным положениям Болонского процесса и критериям признания и аккредитации международной медицинской школы, установленным Всемирной федерацией медицинского образования (WFME). , в последнем смысле выполнение предложенных общих целей будет значительным дополнительным преимуществом для университетов-партнеров в процессе согласования их усилий по интернационализации.

 

 

Общие цели:

 1. Повышение осведомленности о процессе рецензирования в качестве эффективного инструмента для обоснования текущих улучшений в академических и административных областях медицинских школ в целевых странах-партнерах и за их пределами.

 

В целом понятие экспертной оценки является довольно новым для стран бывшего Советского Союза. Это особенно трудно практиковать в небольших странах, где конкурирующий интерес к небольшим секторам медицинского образования сильно сталкивается с возможностью воспользоваться преимуществами экспертной оценки, мотивированной существенным страхом раскрыть свои слабости своим конкурентам. Этот тип мышления имеет свою объективную основу, которая будет существовать до тех пор, пока медицинские школы не начнут видеть более широкую картину, то есть из-за быстро растущей глобализации и доминирующего доминирования английского языка как рабочего языка в медицинском образовании целевые рынки для школ намного шире, чем его. кажется им сейчас. Таким образом, процесс коллегиального обзора - это не нарушение их «конфиденциальности», а путь к большему и более яркому общему процветанию. Хороший пример можно привести из винодельческой отрасли Грузии. В начале 2000-х годов, после того как российский рынок был политически закрыт для грузинских виноделов, возникла насущная необходимость диверсификации рынка в сторону Запада. Первоначально мелкие и средние производители (которые представляют преобладающую долю в отрасли) решили самостоятельно проникнуть в западную экономику. Тем не менее, настоящий успех был достигнут только после того, как они объединили свои ресурсы и расходы. В результате этих согласованных действий экспорт грузинского вина в Канаду и США в 2012 году удвоился по сравнению с предыдущим годом. Следовательно, цель этой задачи - рассказать правдивую и полезную природу экспертной оценки всем участвующим университетам. Другим фактором, способствующим превращению конкурирующих университетов в кооператоров, является довольно растущий темп и объем притока иностранных студентов в участвующие медицинские школы из-за рубежа (Индия, Шри-Ланка, Ирак, Китай и т. Д.). Мораль этого состоит в том, что источники дохода будут достаточны для всех, если все одинаково улучшат работу друг друга. Для успешной реализации этой цели, опыт и опыт университетов из стран, в которых осуществляются программы (Литва и Болгария), будут широко использоваться на семинарах и примерах успешных примеров.

 

 1. Создание многонациональной коллегиальной экспертной комиссии (МКЭК).

 

МКЭК будет иметь решающее значение как для успешной реализации всех компонентов проекта, так и для обеспечения долгосрочной устойчивости после завершения проекта. В состав совета будут входить выдающиеся эксперты по административным и академическим вопросам медицинского образования, а также по общей области (базовые медицинские науки, клиническая медицина, здравоохранение и социальные науки, реабилитация и парамедицинские дисциплины и т. Д.) Академиков. Совет будет выполнять функции интеллектуального и профессионального ресурсного центра и главного руководящего органа проекта и его дочерних структур после завершения проекта (PRIMED-ECCA, PRAMED-ECCA… см. Ниже). Совет будет действовать на основе положений устава (который должен быть разработан на основе консенсуса между участвующими учреждениями). 3. Создание и обеспечение согласованности для непрерывного процесса рецензирования академических программ и процессов, а также административных политик, процедур и действий в целевых странах-партнерах и за их пределами.

Предыдущие разделы этой заявки продемонстрировали, что общие потребности в обеспечении качества в академических процессах и административных механизмах довольно одинаковы для всех учреждений стран-партнеров. Таким образом, в рамках проекта будет разработана общая структура процесса коллегиальной оценки для обеих (академических и административных) областей. Структура будет определять формат, человеческие ресурсы (HR), интеллектуальный вклад, материально-техническое обеспечение и сроки. С практической точки зрения MPRB, основываясь на анализе имеющихся экспертных корпусов в программе и университетах стран-партнеров, будет собирать группы экспертов по экспертной оценке, а затем назначать задачи экспертной оценки, которые будут проводиться в отдельных учреждениях страны-партнера. Тщательно документированные результаты этих миссий будут должным образом храниться, анализироваться и обсуждаться на заседаниях MPRB. В рамках проекта будет разработан «бизнес-план» о том, как обеспечить финансовую и организационную устойчивость правления после окончания жизненного цикла проекта (см. Ниже).

 

 1. Повышение потенциала преподавателей и административного персонала в: а. проведение эффективных задач самооценки; и б. рецензирование их взглядов.

Выполнение этой задачи обеспечит хорошие возможности учреждений страны-партнера для удовлетворения национальных и международных требований признания / аккредитации. Кроме того, отобранные преподаватели будут развивать необходимые навыки и компетенции для участия в консультационной работе по международному признанию / аккредитации. Успешное выполнение этой последней задачи значительно улучшит финансовую и профессиональную самообеспеченность учреждений и академиков.

 

В качестве побочного продукта этой цели, после завершения проекта, Правление предоставит двух выходных: 1. Независимую международную ассоциацию коллегиального обзора по медицинскому образованию и здравоохранению в Восточной Европе и Центральной Азии (PRAMED-EECA), нацеленную на : а. Предоставление пула высококвалифицированных и легко доступных для отправки рецензентов медицинского / санитарного просвещения; и б. Помощь медицинским школам в регионе (Восточная Европа и Центральная Азия) в эффективной подготовке к международной аккредитации; 2. Редколлегия PRIMED-EECA (см. Ниже).

 

 1. Создание ежегодного научно-практического журнала «Рецензирование в области медицинского / санитарного просвещения для стран Восточной Европы и Центральной Азии (PRIMED-EECA)».

PRIMED-EECA считается центральным, но не исключительным инструментом для широкомасштабного распространения достигнутых в результате реализации проектов товаров и выгод и их соответствующей эксплуатации в интересах национальных, региональных и внутриевропейских областей медицинского образования. Хотя журнал с точки зрения его объема и частоты публикаций будет относительно скромным, мы придаем первостепенное значение его качеству и достоверности. PRIMED-EECA будет публиковать связанные с проектом отчеты, тематические исследования, научные статьи из университетов-участников проекта и за его пределами. Мы особенно заинтересованы в получении предложений по публикации от медицинских учебных заведений за пределами первоначальных институциональных и географических рамок проекта (все страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза). Режим публикации, тем не менее, должен быть выбран (онлайн или бумажный или оба), в зависимости от доступных опций. MPRB, будет выступать в качестве редакционной коллегии по всей длине проекта. В сотрудничестве с национальными органами здравоохранения и образования, проект определит способы обеспечения источников финансирования для публикации PRIMED-EECA после завершения проекта.

 

 1. Усиление интернационализации вузов в странах-партнерах.

Оценка потребностей, а также опубликованная литература показали высокий спрос на повышение степени интернационализации в вузах стран-партнеров. Для этой цели не будет предпринято никаких конкретных шагов, поскольку все другие цели прямо и / или косвенно способствуют повышению уровня интернационализации вузов стран-партнеров.

 

 1. Распространение информации о достижениях проекта и других конечных продуктах (фактических отчетах о проверке, PRIMED-EECA, тематических отчетах, рекомендациях и т. д.)

Среди участвующих учреждений в странах программы и странах-партнерах, а также соответствующих министерств и национальных учреждений, занимающихся вопросами здравоохранения / образование в ВЕЦА в целом.

В рамках проекта будет разработана специальная стратегия распространения, которая будет одобрена и проверена MPRB.

 

 

 1. 1. Проектная деятельность и методология

 

Проект включает 6 стран, 12 университетов и 3 региона (включая ЕС), поэтому стратегия реализации должна быть адаптирована таким образом, чтобы в равной степени отражать потребности и обеспечивать одинаковое качество исполнения во всех учреждениях страны-партнера.

Предложены следующие подходы к реализации: 1. Справедливое распределение обязанностей между участвующими учреждениями; 2. Единые стандарты отчетности и обратной связи для всех; 3. Отбор персонала проекта на основе заслуг среди всех участников; 4. Полная прозрачность в распределении ресурсов, процессах закупок и компенсации; 5. Равное участие / представительство партнерских учреждений в МПРБ; 6. Обеспечение открытости и равенства при привлечении конечных пользователей предлагаемого проекта: студентов, административного, технического и академического персонала; 7. Обеспечение полностью коллективного и обоснованного принятия решений; 8. Уважение и открытость для меньшинств и находящихся в неблагоприятном положении групп бенефициаров; 9. Поддержание гендерного баланса в проектной деятельности; 10. Полная приверженность европейским ценностям.

 

В техническом плане в проекте  применяться следующие методологии:

 1. 1. Передача знаний и навыков;
 2. 2. Наращивание потенциала;
 3. 3. Экспертная оценка;
 4. 4. Коучинг и репетиторство;
 5. 5. Стратегический анализ;

6 Долгосрочное прогнозирование;

 1. 7. Стратегическое планирование и корпоративное управление;
 2. Издательство;
 3. 9. Связи с общественностью;
 4. 10. Инновации;
 5. 11. Распространение информации и результатов проекта;
 6. 12. Повышение осведомленности;
 7. 13. Мониторинг и оценка (МиО).

 

 

Мероприятия:

 

Подготовительные задания

0.1 В рамках проекта будет создан центральный офис в помещении BAU IUB. Администрация BAU IUB предоставит рабочее пространство и покрытие коммунальных услуг для проекта бесплатно. В рамках проекта будет закупаться офисное и мультимедийное оборудование, а также канцелярские товары. Офисы проекта будут созданы в каждом участвующем учреждении. Соответствующее офисное и мультимедийное оборудование будет закуплено.

0.2 В рамках проекта будут наняты сотрудники заявителя и других участвующих учреждений. Подробный штатное расписание приводится в следующих разделах этого предложения.

0.3 Начальная онлайн-встреча будет проведена среди координаторов из участвующих учреждений.

 

 

 

Цель 1.

1.1 Сотрудники проекта в своих соответствующих учреждениях будут определять ключевых игроков в административной и академической сферах. Крайне желательно, чтобы выбранные люди носили реноме и репутацию в своих областях и действительно являлись лидерами в окружающих профессиональных сообществах. После различных мероприятий по наращиванию потенциала эти люди могут служить лучшими «агентами влияния» для достижения конечных целей проекта.

1.2 В рамках проекта будет разработан комплекс образовательных / просветительских мероприятий для определенного круга административного и академического персонала. Мы планируем провести двухдневный семинар в каждой стране-партнере в 1-м квартале 1-го проектного года. Каждый семинар соберет максимум 30 участников. Будет полезно, если семинар будет проходить в выходные дни и вдали от столицы, чтобы участники чувствовали себя расслабленными и более преданными этому семинару. Семинары будут проводить 4 эксперта из стран, в которых осуществляются программы (Болгария и Литва), по 2 эксперта в каждой (административной и академической) области. Предлагаемые семинары будут нацелены на следующие вопросы: сущность рецензирования и его преимущества; методы рецензирования; тематические исследования; моделирование; технические аспекты и логистика; база знаний. Эксперты разработают и проведут предварительные и последующие тесты, направленные на измерение достигнутого прогресса. Участникам семинара будут вручены сертификаты.

 

Цель 2.

2.1 Руководство каждой участвующей организации назначит 1 члена правления - всего 12 членов. Чтобы обеспечить нечетное количество участников, руководитель проекта из BAU IUB будет постоянным участником, а 1/3 всех членов будет меняться ежегодно, то есть 4 университета будут назначать новых членов каждый год.

2.2 Правление разработает и утвердит свой устав, основной руководящий документ о деятельности МПРБ. Председатель совета будет избираться ежегодно в соответствии с уставом.

2.3 Правление также разработает план работы и график ежеквартальных собраний.

2.4 Однодневные ежеквартальные собрания будут проводиться дважды в каждой стране-участнице. Крайне желательно, чтобы заседания совета директоров предшествовали или сопровождались другими проектными мероприятиями в той же стране, чтобы средства расходуются более экономно. Сотрудники проекта в данной стране будут выполнять секретарские и другие технические функции для Совета.

2.5 Проект обеспечит, чтобы заседания Правления, а также члены Правления были должным образом освещены в местных и интернет-СМИ.

2.6 К концу каждого проектного года совет директоров и сотрудники проекта будут организовывать двухдневную ежегодную конференцию в одном из регионов (ЕС, Восточное партнерство и Центральная Азия). Решения по этому вопросу будут приниматься советом на основе консенсуса.

 

 Цель 3.

3.1 MPRB разработает «Структуру экспертной оценки» для всего проекта (см. Задачу 3).

3.2 MPRB в сотрудничестве с участвующими учреждениями соберет «группы экспертной оценки (PRC)». Желательно иметь 4 бригады, каждая из которых нацелена на конкретные учреждения страны-партнера. Для обеспечения объективности, честности и устранения конфликта интересов эксперты страны пребывания будут исключены. Мы предполагаем, что каждая команда будет состоять из 4 экспертов (администрация, финансы, фундаментальные науки (включая общественное здравоохранение) и клинические науки). Национальный состав будет основан на более широком представительстве участвующих стран / учреждений, заслугах и справедливости. Каждая бригада посетит учреждение страны-партнера дважды: 1. Для базовой оценки и 2. Для оценки достигнутого прогресса. Экипажи представят отчеты в формате, принятом MPRB. В академической сфере не ожидается, что бригады будут проверять учебные программы отдельных предметов, а скорее произведут общую оценку общих ошибок и тенденций. Каждое посещение продлится 8 рабочих дней (в среднем 2-4 дня в каждом учреждении в зависимости от размера учреждения). Соответствующие отчеты будут обсуждены и утверждены на следующем заседании МПРБ. И отчеты экипажа, и решения MPRB будут публиковаться в PRIMED-EECA, а также освещаться на веб-сайтах проекта и на сайтах Facebook.

3.3. MPRB разработает «бизнес-план» по поддержанию достигнутых результатов и разработок проекта в долгосрочной перспективе (PRAMED-EECA и PRIMED-EECA).

 

Цель 4

4.1. MPRB в сотрудничестве с учреждениями стран-партнеров составит исчерпывающий список полевых (административных и академических) экспертов из стран-партнеров, желающих участвовать в учебных мероприятиях, посвященных экспертной оценке и международной аккредитации медицинского / санитарного просвещения. Всего мы предполагаем около 40 человек (по 10 от каждой страны-партнера).

4.2 MPRB с привлечением полевых экспертов из Медицинского университета - София (MU-SOFIA) и Литовского университета медицинских наук (LUHS) разработает учебную программу. Будет 2 3-дневных тренинга - по одному в каждой стране программы (Болгария и Литва). На одном тренинге будут обсуждаться административные, а на другом - академические вопросы. После успешного завершения слушателям будут вручены сертификаты. Также будут собраны до- и пост-тесты.

4.3 Ближе к завершению проекта MPRB подготовит основу для создания Ассоциации экспертной оценки медицинского / санитарного просвещения стран Восточной Европы и Центральной Азии (PRAMED-EECA).

 

Цель 5

5.1 MPRB разработает концепцию ежегодного научно-практического журнала «Peer Review in Medical / Health Education for Eastern Europe and Central Asia» (PRIMED-EECA). Концепция будет обсуждена и принята MPRB. МПРБ будет выполнять функции редакционной коллегии журнала.

5.2 MPRB в сотрудничестве с руководством проекта определит план найма технического персонала, логистику и бюджет. В зависимости от доступных вариантов, проект может рассмотреть вопрос об аутсорсинге технических услуг для журнала (регистрация, получение кодов, публикация, редактирование, дизайн, печать и т. Д.). Для этой задачи в рамках проекта будет выделена основная сумма под названием «публикация журнала». Мы предполагаем, что журнал будет выходить в 10-11 месяцев каждого проектного года.

5.3. MPRB разработает исчерпывающий список учреждений в Восточной Европе и странах бывшего Советского Союза для распространения и информирования.

5.4 Руководство проекта и MPRB будут инициировать обмен информацией с соответствующими заинтересованными сторонами в странах программы и странах-партнерах (министерства образования и здравоохранения, национальные парламенты, библиотеки, профессиональные ассоциации) с целью обеспечения различных источников финансирования для журнала после завершения проекта. Соответствующее сообщение будет должным образом задокументировано.

 

Задача 6

В рамках этой цели не будет предпринято никаких конкретных шагов, поскольку все другие цели прямо и / или косвенно способствуют более высокому уровню интернационализации вузов страны-партнера.

 

Цель 7

7.1 В рамках проекта будет разработана специальная стратегия распространения, утвержденная и контролируемая MPRB. Стратегия также будет включать исчерпывающий список заинтересованных сторон в каждой стране-партнере.

7.2 Компактные версии годовых отчетов проекта будут опубликованы и распространены среди основных заинтересованных сторон в странах-партнерах.

7.3 В рамках проекта будут разработаны веб-сайты и сайты в Facebook. Мы предполагаем передать эту функцию на аутсорсинг.

7.4 PRIMED-EECA также будет распространен среди основных заинтересованных сторон.

7.5 В рамках ежегодной конференции третьего года проекта будет проведен симпозиум по распространению информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

BRIEF INFORMATION ABOUT THE PROJECT

«SETTING PEER REVIEW INSTRUMENTS AND GOALS FOR MEDICAL (HEALTH) EDUCATION»

 

Acronym: SPRING-4-MED 

 

GOALS AND TASKS

 

The overall aim of the proposed project is to enhance the quality of medical education in the involved partner countries and contribute to the onset of changes of the same character in the rest of former Soviet countries.

 

As its has been mentioned in the previous sections of this application, the overall pool of needs from both academic and administrative domains of medical education in the countries of Eastern Europe and Central Asia (EECA) including all post-Soviet countries except Baltic republics, is relatively uniform. Therefore, the objectives stipulated below, reflect the majority of concerns coming from the target institutions in partner countries (see above). The uniformity of these needs rests on the common past history and the fact, that the education system in the Soviet Union was based on highly centralized command vertical and it did not tolerate any significant diversity among higher education institutions (HIS) from the mainstream policies and solutions. As a result, we all inherited quite similar pitfalls and built-in inefficiencies in higher education. While the fundamental problems remain of similar character and magnitude, different countries of EECA are differently advanced in the light of alignment to main provisions of the Bologna Process and international medical school recognition and accreditation criteria set forth by the World Federation of Medical Education (WFME). in the latter sense, fulfilling the proposed general objectives will be a significant added value for the partner universities in the process of harmonizing their internationalization efforts.

 

General objectives:

 

 1. Raising awareness on peer review process as an effective instrument for substantiating ongoing improvements in academic and administrative domains of medical schools in targeted partner countries and beyond.

In general, the notion of peer review is quite new for the countries of former Soviet Union. It is particularly hard to be practiced in small countries, where competing interest in small sectors of medical education strongly confront possibilities of enjoying benefits of peer review motivated by substantial fear to disclose their own weaknesses to their rivals. This kind of mind set has its objective foundation, which will exist until medical schools start seeing a wider picture i.e. due to rapidly growing globalization and eminent dominance of English as of working language in medical education, the target markets for schools are much wider than its seems to them now. Therefore, peer review process is not a breach to their “privacy” but the avenue towards bigger and brighter common prosperity. Good example can be brought from the wine industry in Georgia. In early 2000s, after the Russian market was politically closed for Georgian winemakers, the immediate need for market diversification towards the West has emerged. Initially, small and average producers (which represent the predominant share of the industry) opted to penetrate Western economies by themselves. Nevertheless, the real success has been achieved only after they pooled and shared their resources and expenses. As a result of these concerted action, Georgian wine export to Canada and USA has doubled in 2012 compared to the previous year. Therefore, the purpose of this objective is to tell a true and useful nature of peer review to all participating universities. Another contributing factor toward transforming competing universities into cooperators is a rather growing pace and volume of flow of international students to the participating medical schools from abroad (India, Sri Lanka, Iraq, China, etc.). The morale of this is that sources of income will be ample to everybody, if everybody equally improves each others’ performance. For successful operationalization of this objective, experience and expertize of universities from the program countries (Lithuania and Bulgaria) will be highly utilized through seminars and success story case-studies.

 

 1. Establishing a multinational peer review board (MPRB).

The MPRB will be pivotal both for successful implementation of all project components and ensuring long-term sustainability after the project is gone. The board will be composed of distinguished experts in administrative and academic affairs of medical education as well as the gross field (basic medical sciences, clinical medicine, public health and social sciences, rehabilitation and paramedical disciplines, etc.) academicians. The board will serve as an intellectual and professional resource center and main steering body of the project and its respective after-project subsidiaries (PRIMED-ECCA, PRAMED-ECCA… see below.). The board will operate based on provisions of a statute (to be developed on consensual agreement among participating institutions). The statute should necessarily outline a principle of board membership rotation and equal representation of participating institutions, so that continuous influx of “fresh blood” and preservation of “institutional memory” are equally ensured. Quarterly meetings of the board with the rotation of the venue (host) country will ensure equal exposure dose of the board to all beneficiary countries and institutions.

 

 1. Establishing and building consistency for a continuous peer-review process of academic programs and processes and administrative policies, procedures and actions across the targeted partner countries and beyond.

The previous sections of this application demonstrated that gross needs for quality assurance in academic process and administrative arrangements are fairly uniform for all partner country institutions. Therefore, the project will design a common framework of peer review process for both (academic and administrative) domains. The framework will set the format, human resources (HR), intellectual input, logistical support and timing. In practical terms, the MPRB, based on analysis of available expert corps in the program and partner country universities will assemble peer review expert crews followed by assigning peer review tasks to be conducted in selected partner country institutions. Thoroughly documented findings of these missions will be duly stored, analyzed and discussed at MPRB meetings. The project will develop a “business plan” on how to ensure financial and organizational sustainability of the board after the end of the project life-cycle (see below).

 

 1. Capacity building of faculty members and administrative staff in: a. conducting effective self assessment tasks; and b. peer reviewing of their vis-à-vis.

Fulfilling this objective will ensure that partner country institutions are well positioned to satisfy national and international recognition/accreditation requirements. Additionally, selected academic staff will develop essential skills and competencies for engaging in international recognition/accreditation consultancy work. Successful completion of this latter task will significantly improve financial and professional self-reliance of institutions and academicians.

 

As a side product of this objective, after the project end, the board will give two off-springs: 1. An independent cross-national Peer Review Association for Medical/Health Education of Eastern Europe and Central Asia (PRAMED-EECA) aimed at: a. Providing a pool of highly qualified and readily available for dispatch peer reviewers of medical/health education; and b. Assisting medical schools in the region (Eastern Europe and Central Asia) in effectively preparing for international accreditation; 2. Editorial board of PRIMED-EECA (see below).

 

 1. Establishing an annual scientific-practical journal of “Peer Review in Medical/Health Education for Eastern Europe and Central Asia (PRIMED-EECA)”.

PRIMED-EECA is considered a central, but not exclusive tool for large scale dissemination of project-achieved goods and benefits and their respective exploitation for the sake of national, regional and intra-European medical education domains. Although, the journal in terms of its volume and publication frequency will be relatively modest, we place a paramount importance on its quality and credibility. PRIMED-EECA will publish project-related reports, case-studies, scholarly articles originating from project’s participant universities and beyond. We are especially interested in receiving publication proposals from medical educational institutions from outside of project’s original institutional and geographic scopes (all countries of Eastern Europe and former Soviet Union). The publication mode, yet needs to be chosen (online vs paper-based or both), based on available options. The MPRB, will act as an editorial board for the full length of the project. In cooperation with national health and education sector authorities, the project will identify the ways to secure funding sources for publishing PRIMED-EECA after the project is finished.

 

 1. Enhancing internationalization of HEIs in partner countries.

The needs assessment as well as published literature showed high demand for enhancing the degree of internationalization in HEIs in partner countries. There will be no specific steps made under this objective, since all the other objectives directly and/or indirectly contribute to higher internationalization level of partner country HEIs.

 

 1. Disseminating the information on project achievements and other final products (actual review reports, PRIMED-EECA, case-reports, recommendations, etc.) to participant institutions in program and partner countries as well as respective ministries and national agencies concerned with health/education in EECA at large.

The project will elaborate a special dissemination strategy, which will be approved and monitored by MPRB.

 

 

E.1 Project activities and methodology

 

The proposed project involves 6 countries, 12 universities and 3 regions (including the EU), therefore, the implementation strategy should be tailored to equally reflect the needs of and ensure the same quality of execution in all partner country institutions. We propose the following approaches for implementation: 1. Equitable distribution of responsibilities among participating institutions; 2. Uniform reporting and feedback standards for all; 3. Merit-based selection of the project staff across all participants; 4. Full transparency in resource allocation, procurement and compensation processes; 5. Equal participation/representation of partner institutions in the MPRB; 6. Ensuring openness and equality in engaging the end-users of the proposed project: students, administrative, technical and academic personnel; 7. Provision of fully collective and evidence-based decision making; 8. Respect and inclusiveness for minorities and disadvantaged groups of beneficiaries; 9. Maintaining gender balance in project activities; 10. Full adherence to the European values.

 

In technical terms, the proposed project will apply the following methodologies: a. Transfer of knowledge and skills; b. Capacity building; c. Peer review; d. Coaching and tutoring; e. Strategic analysis; f. Long-term forecasting; g. Strategic planning and corporate management; h. Publishing; j. Public relations (PR); i. Innovation; k. Dissemination of information and project-produced results; l. Awareness raising; m. Monitoring and evaluation (M&E).

 

Activities:

 

Preparatory tasks

0.1   The project will establish a central office in the BAU IUB premises. The BAU IUB administration will provide the working space and coverage of utilities at no cost for the project. The project will procure office and multimedia equipment as well as office supplies. The project offices will be established in each participating institution. The respective office and multimedia equipment will be procured.

0.2   The project will hire staff in the applicant and other participating institutions. The detailed staffing plan is given in the forthcoming sections of this proposal.

0.3   The kick-off online meeting will be held among coordinators from the participating institutions.

 

Objective 1

1.1   The project staff in their respective institutions will identify key players in administrative and academic domains. It is highly desirable, that selected people bear renomé and reputation in their respective fields and truly are the opinion makers within surrounding professional communities. After diverse capacity building interventions, these people may serve as the best “influence agents” for project’s ultimate aims.

1.2   The project will design a set of educational/awareness raising events for the identified pool of administrative and academic personnel. We envisage to hold a 2-day seminar in each partner country in the 1st quarter of the 1st project year. Each seminar will gather maximum 30 participants. It will be beneficial if the seminar takes place over the weekend and away from the capital city, so that participants feel relaxed and more dedicated to the seminar. The seminars will be led by 4 experts from the program countries (Bulgaria and Lithuania), 2 in each (administrative and academic) domain. The proposed seminars will target the following issues: the essence of peer review and its benefits; peer review techniques; case studies; simulations; technical aspects and logistics; knowledge base. The experts will design and administer pre- and post-tests aimed at measuring achieved progress. The seminar participants will be awarded certificates.

 

Objective 2

2.1 The leaderships of each participating institution will nominate 1 board members - totally 12 members. To ensure the odd number of members, project’s manager from BAU IUB will be the permanent member, while 1/3 of all members will rotate annually i.e. 4 universities will nominate new members every year.

2.2 The board will draft and approve its statute, the main guiding document of MPRB’s operations. The chairman of the board will be elected annually as defined by the statute.

2.3 The board will also develop a work-plan and a schedule for quarterly meetings.

2.4 The 1-day quarterly meetings will be held twice in each participating country. It is highly desirable, that board meetings are preceded or followed by other project activities in the same country, so that funds are spent in more economical fashion. The project staff in a given country will perform secretarial and other technical roles for the board.

2.5 The project will ensure that board meetings as well as board members are duly featured in local and Internet media.

2.6 By the end of each project year, the board and the project staff will organize a 2-day annual conference in one of the regions (EU, Eastern Partnership and Central Asia). Decisions on that will be made by the board on consensual grounds. The annual conference will gather board members, wider representation of participant universities and other key stakeholders from the host country/region. Besides summarizing the progress achieved in the reporting period, the conference will serve the goals of gaining wider publicity and raised awareness on benefits of peer review and successes of the project.

 

Objective 3

3.1 The MPRB will design a “Peer Review Framework” for the entire length of the project (see the Objective 3).

3.2 The MPRB in cooperation with participating institutions will assemble the “Peer Review Crews (PRCs)”. It is desirable to have 4 crews, each targeting particular partner country institutions. For ensuring objectivity, integrity and eliminating conflict of interests, the host country experts will be excluded. We envisage each crew to be composed of 4 experts (administration, finance, basic sciences (including public health) and clinical sciences). The national composition will be based on wider representation of participating countries/institutions, merit and equity. Each crew will visit the partner country institution twice: 1. For the baseline assessment and 2. For the evaluation of achieved progress. The crews will produce reports in the format adopted by the MPRB. In the academic domain, the crews are not expected to review the syllabi of individual subjects, but rather produce a general assessment of common pitfalls and trends. Each visit will last for 8 working days (on average 2-4 days in each institution depending on the size of the institution). The respective reports will be discussed and approved by the next MPRB meeting. Both crew reports and MPRB decisions will be published in PRIMED-EECA and also highlighted in project’s web and Facebook sites.

3.3 The MPRB will develop a “business plan” on sustaining the project-achieved results and developments in long-time perspective (PRAMED-EECA and PRIMED-EECA).

 

Objective 4

4.1 The MPRB in cooperation with partner country institutions will construct an inclusive list of field (administrative and academic) experts from the partner countries willing to engage in learning events around peer review and international accreditation of medical/health education. We foresee totally around 40 people (10 from each partner country).

4.2 The MPRB with the involvement of field experts from Medical University - Sofia (MU-SOFIA) and Lithuanian University of Health Sciences (LUHS) will design a training curriculum. There will be 2 3-day trainings – 1 in each program country (Bulgaria and Lithuania). One training will discuss the administrative and the other – academic issues. After successful completion, the trainees will be awarded certificates. Pre- and post-tests will also be collected.

4.3 Close to the project end, the MPRB will prepare grounds for establishing Peer Review Association for Medical/Health Education of Easter Europe and Central Asia (PRAMED-EECA).

 

Objective 5

5.1 The MPRB will develop a concept for an annual scientific-practical journal of “Peer Review in Medical/Health Education for Eastern Europe and Central Asia” (PRIMED-EECA). The concept will be discussed and adopted by the MPRB. The MPRB will serve as the editorial board of the journal.

5.2 The MPRB in cooperation with the project management will identify the technical staff recruitment plan, logistics and the budget. Depending on available options, the project might consider outsourcing the technical services for the journal (registration, acquiring codes, publishing, editing, design, printing, etc.). For this task, the project will secure a bulk sum named “journal publishing”. We foresee the journal to be published in the 10th-11th months of each project year.

5.3 The MPRB will develop an inclusive list of institutions in Eastern Europe and the former Soviet countries for dissemination and outreach.

5.4 The project leadership and the MPRB will initiate communication with the relevant stakeholders in program and partner countries (ministries of education and health, national parliaments, libraries, professional associations) aimed at securing diverse funding sources for the journal after the project end. The respective communication will duly be documented.

 

Objective 6

There will be no specific steps made under this objective, since all the other objectives directly and/or indirectly contribute to higher internationalization level of the partner country HEIs.

 

Objective 7

7.1   The project will elaborate a special dissemination strategy approved and monitored by MPRB. The strategy will also include an inclusive list of stakeholders in each partner country.

7.2   Compact versions of project’s annual reports will be published and distributed among the key stakeholders in the partner countries.

7.3   The project will develop web and Facebook sites. We foresee to outsource this function.

7.4   The PRIMED-EECA will be distributed among the key stakeholders as well.

7.5 As a part of the third project year’s annual conference, the dissemination symposium will be held.

Erasmus + является Программой ЕС в области образования, подготовки кадров, молодежи и спорта на период 2014-2020гг. Она опирается на более 25 летнее достижение европейских программ в области образования, профессиональной подготовки и молодежи, охватывающих как внутри Европы, также международный аспект  сотрудничества. . Erasmus + является результатом интеграции следующих европейских программ, реализуемых Комиссией в период 2007-2013 гг:

 • Программа непрерывного обучения
 • Молодежь в действии
 • Программа ErasmusMundus
 • Темпус
 • Альфа
 • Edulink
 • Программы сотрудничества с промышленно развитыми странами в области высшего образования

Эти программы поддерживали действия в области высшего образования (в том числе ее международной составляющей), профессионального образования и обучения, школьного образования, образования взрослых и молодежи (в том числе ее международной составляющей).

Erasmus + нацелена на выход за пределы этих программ, путем поощрения взаимодействия и взаимного обогащения в различных областях образования, профессиональной подготовки и молодежи, снимая искусственные границы между различными действиями и проектных форматов, способствуя новым идеям, привлекая новых участников из мира работы и гражданского общества и стимулируя новые формы сотрудничества. Erasmus + стремится стать более эффективным инструментом для решения реальных потребностей с точки зрения развития человеческого и социального капиталов в Европе и за ее пределами.

Программа Erasmus+ Европейской Комиссии тематически направлена на образование, профессиональное обучение, молодежь и спорт и содержит более 10 различных инструментов. Предусматривается выделение финансирования для реализации международных проектов по модернизации и реформированию системы высшего образования, разработке и внедрению новых учебных программ, развитию трансфера знаний и технологий, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи, интернационализации вузов и др. 

ОБЗОР ЭРАСМУС+

Программа "Erasmus+" рассчитана на семилетний период (2014 - 2020 гг.) и объединяет в себе различные предыдущие программы и инструменты ЕС, в том числе четыре программы международного сотрудничества (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa и Edulink).Программа направлена ​​на повышение квалификации и трудоустройства, а также модернизации образования, обучения и работы с молодежью. Семилетняя программа будет иметь бюджет в 14,7 млрд. €; увеличение на 40% по сравнению с текущими уровнями расходов, отражая приверженность ЕС к инвестированию в этих областях.

Эразмус + будет поддерживать транснациональные партнерские отношения  между учреждениями образования, профессиональной подготовки и молодежи  по укреплению сотрудничества и преодоления миров образования и работы в целях решения проблемы пробелов навыков с которыми мы сталкиваемся в Европе.

Он также будет поддерживать национальные усилия по модернизации образования, профессиональной подготовки и молодежной системы. В области спорта, будет поддержка местных проектов и трансграничных проблем, таких как борьба с договорными матчами, допингом, насилием и расизмом.

Erasmus + объединяет семь существующих программ ЕС в области образования, профессиональной подготовки, и молодежи; он впервые обеспечивает поддержку спорта. В качестве комплексной программы, Эразмус + предлагает больше возможностей для сотрудничества в области образования, профессиональной подготовки, молодежи и спорта  является доступнее, чем его предшественники, с упрощенными правилами финансирования.

Действия программы Erasmus + делятся на децентрализованные действия и централизованные действия. Децентрализованные действия управляются в каждой стране программы со стороны Национальных агентств, которые назначаются национальными властями. Централизованные действия управляются на европейском уровне Исполнительным агентством по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA), расположенным в Брюсселе.

 

Кто может участвовать в  программе ЭРАСМУС +?

Физические лица — студенты, стажеры, ученики, взрослые учащиеся, молодежь, волонтеры, преподаватели, учителя, тренеры, молодежные работники, специалисты организаций, действующих в области образования, подготовки кадров и молодежи составляют основную целевую группу населения Программы. Тем не менее, программа достигает этих людей через организации, учреждения, органов или групп, которые организуют такие мероприятия. Условия доступа к Программе поэтому относиться к этим двум лицам: «участникам» (лицам, участвующим в Программе) и «участвующим организациям» (в том числе группам молодых людей, работающим в молодежной работе, но не обязательно в контексте молодежных организаций , также упоминается как неформальные группы молодежи). Для участников и организаций-участников, условия участия зависит от страны, в которой они основаны.

Правомочные страны

Программа Эрасмус+ открыт для следующих стран:

ПРОГРАММНЫЕ СТРАНЫ

Следующие страны могут в полной мере участвовать во всех действиях  Программы Эрасмус+:

Государства-члены Европейского Союза (ЕС):

Бельгия
Болгария
Чешская республика
Дания
Германия
Эстония
Ирландия Греция
Испания
Франция
Хорватия
Италия
Кипр
Латвия Литва
Люксембург
Венгрия
Мальта
Нидерланды
Австрия
Польша Португалия
Румыния
Словения
Словакия
Финляндия
Швеция
Великобритания

Неевропейские программные страны

бывшая Югославская
Республика Македония
Исландия Лихтенштейн
Норвегия Швейцария
Турция

Страны-Партнеры

Следующие страны могут принять участие в тех или иных действиях в рамках Программы, с учетом определенных критериев или условий

Страны-партнеры СОСЕДНИХ ЕС
Страны Восточного партнерства:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина

Средиземноморские страны Южные:
Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина, Сирия, Тунис

Западные Балканы:
Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия

Другое:
Российская Федерация

ДРУГИЕ страны-партнеры
Некоторые действия Программы открыты для любых стран-партнеров в мире. Для некоторых других действий географический охват меньше широк.

 

Структурные части программы подразделяются на инструменты. В некоторых инструментах могут участвовать исключительно граждане и организации из стран программы (страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Турция, Швейцария). Другие инструменты открыты для участия представителей стран-партнеров (все остальные страны). 

Правила участия в инструментах программы Erasmus+ отличаются для разных стран-партнеров.

 

Кредитная мобильность (Key Action 1. Credit Mobility)

 

Цель: организация академических обменов учащимися и сотрудниками между вузами-партнерами из Таджикистана и ЕС.

Общие требования: В инструменте могут участвовать учреждения высшего образования на основе межвузовских соглашений. 

    Что такое Международная Кредитная Mобильность ?

Международная кредитная мобильность (ICM) поддерживает мобильность отдельных участников, обучающихся или работающих в высшем учебном заведении (HEI), а именно:

 Студенческая мобильность для студентов с коротким циклом, первого цикла (бакалавр или эквивалент) или второго цикла (магистр или эквивалент), а также докторантов третьего цикла. Период мобильности может длиться от 3 месяцев (или одного академического срока) до 12 месяцев.5

 Мобильность персонала для обучения преподавательского состава преподаванию в партнерском учреждении за рубежом. Продолжительность периода мобильности должна составлять от 5 дней до 2 месяцев.

 Мобильность персонала для обучения преподавателей и не преподавательских кадров в форме учебных мероприятий за рубежом (за исключением конференций) и периодов затенения / наблюдения за работой / обучения в вузе-партнере. Продолжительность периода мобильности должна составлять от 5 дней до 2 месяцев. Мобильность учащихся и персонала может проходить в любой предметной области или в академической дисциплине. Обучающие и учебные мероприятия могут сочетаться.

Создание потенциала в сфере высшего образования (Key Action 2. CBHE)

 24 октября 2018 был открыт новый конкурс грантов по программе Erasmus+, в том числе по инструменту ERASMUS+ «Создание потенциала в сфере высшего образования».

Цель инструмента: 

поддержка модернизации, доступности и интернационализации высшего образования в странах-партнерах (т.е. результаты данного инструмента направлены на страны-партнеры, в том числе Беларусь)ля кого:

Страны:

инструмент охватывает страны программы, т.е. все 28 стран ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн, Норвегия (страны члены ЕЭЗ), Турция и Бывшая югославская Республика Македония (страны-кандидаты в ЕС), а также страны-партнеры по регионам:

Цели: 

1) разработка новых учебных планов и программ, совершенствование методик обучения, повышение квалификации преподавателей, обеспечение качества образования, реформирование вузовского управления и развитие Болонских инструментов (для совместных проектов);

2) содействие Министерствам образования в странах-партнерах в реформировании национальных систем образования (для проектов по структурным мерам).

Общие требования: В инструменте могут участвовать учреждения высшего образования. Он охватывает страны ЕС, все остальные страны мира.

В рамках инструмента предусмотрена реализация проектов двух видов:

А) Совместные проекты (Joint Projects – JP), направленные на разработку учебных программ, модернизацию управления вузами и укрепление связей между учреждениями высшего образования и экономическим и социальным сектором.

В) Структурные проекты (Structural Projects - SP), целью которых является реформирование системы высшего образования на национальном/региональном уровне, модернизация управления системой высшего образования и укрепление связей между учреждениями высшего образования и экономическим и социальным сектором. В структурных проектах предполагается участие министерств образования стран-партнеров.

По типу проекты подразделяются на:
А) Национальные (с участием только одной страны-партнера), которые должны соответствовать национальным приоритетам).
В) Многострановые (предполагают участие более одной страны-партнера), которые должны соответствовать общим региональным или национальным приоритетам участвующих стран.

Состав консорциума: минимум три вуза из трех разных стран программы и не менее двух вузов из каждой страны-партнера. Кроме того, количество вузов из стран-партнеров не должно быть меньше количества вузов из стран программы. Период реализации проекта: 2-3 года

Этапы подачи заявки от консорциума университетов:

1) каждая организация должна быть зарегистрирована на Портале участника образовательных проектов Европейской комиссии;

2) заявка на соискание гранта заполняется заявителем (координатором проекта) в электронном виде;

3) все необходимые документальные приложения должны быть либо подгружены в аккаунт на портале участника, либо прикреплены к электронной заявке.

 

PIC (идентификационный код участника) хгму

Идентификационный код участника:

 

LEGAL NAME

PIC

VAT

STATUS

 

THE STATE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION KHATLON STATE MEDICAL UNIVERSITY

915191412

TJ220007134

VALIDATED

 

Факультеты и структурные подразделения ХГМУ (не являющиеся отдельным юридическим лицом) указывают единый Идентификационный код участника (PIC) Хатлонского государственного  медицинского университета – 915191412

Participant Identification Code (PIC) - Идентификационный код участника

ПРОЕКТ CHILD CA

Название проекта

Совершенствование преподавания по уходу за детьми как образца для улучшения медицинского образования в Центральной Азии

Акроним

CHILDCA

Программа

Erasmus + наращивание потенциала в сфере высшего образования

Цель проекта оказать содействие модернизации, профессионализации и интернационализации последипломного обучения в 8 университетах Казахстана, Узбекистана и Таджикистана в области педиатрии, детской хирургии детской нейропсихиатрии.

Более широкая цель

Основная цель проекта CHILDCA – улучшить заботу о детях в странах Центральной Азии (ЦА) посредством современной и инновационной подготовки аспирантов для специалистов, занимающихся детским здравоохранением.

Конкретные цели

 • Разработать интегрированную учебную программу для последипломного обучения медицинских специалистов по педиатрии, детской хирургии и детской нейропсихиатрии.
 • Улучшить навыки и компетенции преподавательского состава в вузах-партнерах с целью достижения стандартов Европейского Союза (ЕС) и международных стандартов.
 • Внедрить технологии ИКТ для реализации эффективного виртуального взаимодействия между вузами-партнерами

Более подробную информацию о Проекте СHILDCA вы можете найти на сайте проекта:    http://www.childca.eu/

Subcategories

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

 • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
 • Телефон: +992 3312 21034
 • Факс: +992 3312 21035
 • Email: info@khatmedun.tj
 • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид