Маълумоти умумӣ дар бораи факултетҳо

ДДТХ дорои 3 факултет мебошад... интихоби дуруст намоед!
 • Тиббӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 8010 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети тиббӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Педиатрӣ
 • 150 ҷой 80 ҷои шартномавӣ
 • 6400 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гурӯҳи шартномавии факултети педиатрӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 6 сол
 • 38 ихтисос
 • Муфассал
 • Стоматологӣ
 • 50 ҷои шартномавӣ
 • 9040 сомонӣ
 • пардохти маблағи яксолаи таҳсил барои гуруҳҳи шартномавии факултети стоматологӣ
 • Мӯҳлати таҳсил 5 сол
 • 10 ихтисос
 • Муфассал
Хабарҳои мо
хабар, эълон, гузориш аз баргузории чорабиниву ҷамъомадҳо ва дигар маводҳои иттилоотии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон

                                             

         Дар кафедраи анатомияи одам ва гисталогия  дар асоси нақшаи таълимӣ  рӯзи 28-уми  марти  соли 2017 дар гурӯҳҳои 5-6 тиббӣ  дар  мавзӯи «Маълумоти умумӣ доир ба систеиаи асаб. Ҳароммағз ва пардаҳои он» дарси  кушод  гузаронида  шуд. Рафти  дарс  бо истифодаи  слайдҳо , расмҳо  баргузор  гардид. Дар охир барои  мустаҳкамкунии  маводи  дарсӣ  саволу  ҷавоб байни донишҷӯён бо устод  сурат гирифт. Донишҷӯён ба саволҳои додаашон  ҷавоби  пурра  гирифта  қаноатманд  шуданд.

       Дар   дарси  кушод  Одинаев С.П.-  сармутахассис оид ба назорати сифати таълим, Наботова О. З – муаллимаи кафедраи анатомияи одам ва гистология, муаллимаи кафедраи биологияи тиббӣ ва химия н.и.х Усмонова У.Х , Шарипова Ҳ.Я, Султонмамади Г., инчунин муаллимони кафедраи забонҳо   Қурбонов Х.Ш., Отахонов Р.Х. ва дигарон  иштирок доштанд.

 

             На кафедре анатомии человека и гистологии 28.03.2017  проводился открытый  урок в  5-6й  групп медицинского факультета  зав.каферой анатомии человека и гистологии Зарипов  И.А.  на тему  «Общий обзор нервный системы. Спинной мозг и его оболочки»

На открытом уроке присутствовали:

Инспекотр по надзору качеств преподавании  Одинаев С.П.

Наботова О.З. ассистент каф.анатомии  человека и гистологии, преподаватели кафедры медицинской биологии и химии к.х.н Усмонова У.Х, Шарипова Х.Я, Султонмамади Г, а также   преподователи кафедры языков Курбонов Х.Ш., Отахонов Р.Х. и другие.    

            Во время проведения открытого урока студенты проявили  свою  активность , отвечали на все вопросы заданные преподавателем

                      Были представлены презентации по данной тематики. 

 

  

Зав. Кафедрой анатомии человека и гистологии                           Зарипов.И.А

 

         Дар  ҳафтаи  сипаришуда  дар  кафедраи Анатомияи одам ва гистология  дарсҳои  ҷамъбастӣ   аз  фанни  Анатомияи  одам  гузаронида  шуд. Дар  ин  дарсҳо  донишҷӯёни  ҳамаи  факултетҳои  донишгоҳ ба пуррагӣ иштирок  карданд.

        Дар  факултетҳои  тиббӣ  ва  педиатрӣ  дарсҳои  ҷамъбастӣ  мавзӯҳоро оид ба  «Системаи  аъзои  ҳозима»  ва  «Системаи  нафаскашӣ»,  дар  факултети  стоматологӣ  бошад   оид ба «12 ҷуфти  асабҳои  мағзи  сар»  ва  «Дилу   рагҳои  хунгарди  сару  гардан»  дар  бар  гирифтанд. Дарсҳои  ҷамъбастӣ аз  ду  қисмат, тестӣ -бо  пешниҳоди  20 саволи  тестии шакли  пушида   бо  интихоби  як  ҷавоби  дуруст  ва  5 саволи  шифоҳӣ  ва  кашидани   нақшаи узвҳо  дар  тахтаи  синфӣ  иборат  буд.

       Ҷавобҳои  донишҷӯён   чунин  натиҷагирӣ  карда  шуданд:  барои  ҷавоби дурустӣ ҳар  як  саволи  тестӣ  як  хол  дар  маҷмӯъ  20 хол, ҷавоби  саволи шифоҳӣ  2 хол  дар маҷмӯъ  10  хол,  бо  имконияти  ба  таври  максималӣ  гирифтани   30  хол                                                                              

Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯён  чунин баҳогузорӣ карда шуд: факултети тиббӣ10 - % аъло, 32,3 -% хуб, -54% миёна, -5% бад; факултети педиатрӣ  4 - % аъло,37,1 -% хуб,55 -% миёна, 4,4-% бад ; факултети стоматологӣ 9,1 - % аъло, 15-%  хуб,73,2 -% миёна, 3,45-% бад;  

      Аз натиҷаи ҷамъбасти 1-ум бармеояд, ки баҳои хубу аъло нисбат ба давраҳои пешинаи дарси ҷамъбасти то як маротиба зиёд шудааст, ки дар маҷмуъ нишондоди хуб ба шумор меравад.                                                                        

 

Мудири кафедра                                                                           Зарипов И.А.

       18 марта 2017 г.  в 9 и 10 группах педиатрического факультета ХГМУ  было проведено открытое занятие по русскому языку доцентом кафедры языков ХГМУ Заслуженным работником Республики Таджикистана  Должиковой Валентиной Андреевной. 

         На занятии присутствовали все студенты. На занятие присутствовали 13 преподавателей.

         Тема: Из жизни замечательных людей ( А. Рудаки, Абуали ибни Сино, М.В.Ломоносов, К.В.Рентген).

         Грамматика: Выражение причинно - следственных значений. (Употребление предложено - падежных конструкций со значением причины и следствия).

         Занятие было проведено на высоком научно – методическом уровне, где было демонстрированы  личные  инновационные методы обучение русскому языку. Было много слайдов, наглядных средств обучение. Занятие носило познавательно – воспитательный характер, являя своим построением и содержанием редкостное мастерство, талант, любовь к своей преподавательской огромный неутомимый  труд педагога, широкие знания, начитанность, красоту речи, обучения со студентами.

         Студенты показали практически отличные знания за полгода программному материалу, отражаемому специфику будущей врачебной профессии и учет родного (таджикского) языка. Высокую оценку «открытому занятию дали учёные Ситамов С., Одинаев С., Кузибаева Н., Усмонова У., а главное – сами студенты, наградив доцента Должикову бурными продолжительными аплодисментами и добрыми словами.

         Занятие очень хорошее было чему поучиться другим.

Учебная часть

          

        Маводи таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон    ба номи «Тенологияи иттилоотӣ дар раванди таълим » (муаллифон Шарифов Б.Л., Ситамов С.,  Асомиддини Р.К.) дар нашриёти «Ирфон» аз чоп баромад. Китоб барои донишҷӯёни соли аввали донишгоҳҳои тиббӣ ва колеҷҳои тиббӣ пешбинӣ шуда, мавзӯъҳои асосии барномаи фанни информатикаро  барои ҳамаи ихтисосҳои донишгоҳи тиббӣ ва колеҷҳои тиббӣ  дар бар мегирад. Услуби баён, сабки нигориш, пайдарҳамии мавзӯъҳо, матнҳои ба ихтисос иртиботдошта, истилоҳоти тиббӣ, расму мусаввараҳо ва амсоли инҳо, ки китоби мазкур мубтанӣ бар онҳост, асосан содда ва осон буда, ҳадаф аз интихоби онҳо ҳиммати муаллифон ҷиҳати осон азбар кардани асосҳои фанни информатика  аз ҷониби донишҷӯён мебошад. Китоб аз қисматҳои асосии назарияви  мувофиқи барномаи таълимӣ, замимаҳо иборат аст, ки дар он асосҳои технологияи иттилоотӣ, қисмҳо ва намудҳои компютерҳо  барои хониши мустақилона  ва ғайра оварда шудаанд. Ҳамчунин дар охири китоб шарҳи баъзе калимаҳои кутоҳкардашуда ва луғатҳои англисӣ, русӣ,ва тоҷикӣ оварда шудааст,ки  ба ихтисоси донишҷӯён мондагор мебошанд. 

Кафедраи физикаи тиббӣ ва информатика.

Подкатегории