Скачать шаблон Joomla с JooMix.org

ЭЪЛОН

24 Ноябр 2022
Муаллиф :  

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон»

  

 «МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ТИББИ МУОСИР: МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО»

16-уми декабри соли 2022

 

 

ЭЪЛОН

 

Ҳамкасбони гиромӣ!

Ба маълумоти Шумо мерасонем, ки  16-уми декабри соли 2022 дар Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон (н. Данғара, вилояти Хатлон) Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии МДТ ДДТХ (солонаи III-юмин) дар мавзӯи «МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМИ ТИББИ МУОСИР: МУШКИЛОТ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ ОНҲО», бахшида ба 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад.

Шуморо барои иштирок намудан дар кори конференсия даъват менамоем.

Шаклҳои иштирок:

 • Танҳо нашри фишурда
 • Нашри фишурда ва маърўза дар сексияҳо

 

Конференсия дар шакли ҷаласаҳои сексионӣ дар самтҳои зерин баргузор мегардад:

 1. Ҷарроҳӣ
 2. Бемориҳои дарунӣ
 3. Педиатрия
 4. Стоматология
 5. Фарматсия
 6. Фанҳои тибби назариявӣ
 7. Фанҳои назариявии ғайритиббӣ

 

Забонҳои кории конференсия: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.

 

 

 

Телефонҳо барои тамос:

Боронов Ҳабибулло Абдуллоевич         – моб.:+992 93-529-40-92

Юлдошев Авазбек Нусратуллоевич      – моб.: +992 918-88-42-63

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Шартҳо ва тартиби бақайдгириии барои иштирок

 1. Барои иштирок дар конфронс то санаи 30-юми ноябри соли 2022 намунаи сабти корти иштирокчиро пур карда (ниг. замимаи 2), фишурдаро ба суроғаи This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ирсол намоед.
 2. Шумораи муаллифон набояд аз 3 нафар зиёд бошад.
 3. Маводҳое, ки барои иштирок дар конфронс ирсол мешаванд, набояд қаблан нашр шуда бошанд.
 4. Ҳайати таҳририя ҳаллу фасли масъалаи нашри фишурдаро дар маҷмӯаи фишурдаҳо ба зиммаи худ мегирад. Фишурдаҳое, ки ба талабот ҷавобгӯ нестанд ва дорои ғалатҳои грамматикӣ мебошанд, қабул карда намешаванд!    Пас аз ҷамъбасти конфронс маҷмӯаи маводҳои конфронс нашр карда мешавад ва шакли электронии он дар сомонаи расмии ДДТХ (https://www.khatmedun.tj) ҷойгир карда мешавад.

 

Талабот барои таҳияи фишурдаҳо

Ҳатмист! Услуби матн бо тарҳи “муқаррарӣ”, бо версияи MS WORD-2007. Ҳаҷм - на зиёда аз 1 саҳифа,  ҳуруфи Times New Roman,  кегел -14, фосилаи байни сатрҳо–1,5 (барои тамоми матн). Баробарии паҳнӣ, андозаи майдон аз ҳамаи тарафҳо – 2 см, андозаи сархат-1 см. Дар матн истифодабарии расмҳо, ҷадвалҳо ва графикҳо иҷозат дода намешавад. Аз як муаллиф на зиёда аз 5 фишурда қабул карда мешавад. Дар фишурда бояд нишон дода шавад: мақсади таҳқиқот, мавод ва усулҳои таҳқиқот, натиҷаҳои таҳқиқот ва хулоса.

 

Замимаи 1.

 

БАҲОДИҲИИ САМАРАНОКИИ ТАШХИСИ ШУОИИ ПАТОЛОГИЯИ ҒАДУДИ СИПАРШАКЛ

(Номи фишурда – бо ҳуруфи калони серранг)

Мардонзода Қ.М., Холов Ш.И., Ошурбекова Ф.К.

(курсиви сиёҲ)

Кафедраи фанҳои ҷарроҳии №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон
(сатри холӣ)

Мақсади таҳқиқот.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот.

Натиҷаҳои таҳқиқот.

Хулоса.

Замимаи 2

Корти сабти иштирокчӣ

Корти пуркардашудаи сабти иштирокчӣ якҷоя бо мавод дар шакли электронӣ ба таври Ҳатмӣ ба суроғаи электронии кумитаи тадорукоти конференсия  ирсол мешавад.

 

Ному насаби пурраи иштирокчӣ/баромадкунанда

бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ)

 

Ҷойи кор, вазифа

 

Дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, (агар дошта бошад)

 

Номи кафедра, донишгоҳ, давлат, бо забони тоҷикӣ

 

Номи кафедра, донишгоҳ, давлат, бо забони русӣ

 

Номи кафедра, донишгоҳ, давлат, бо забони англисӣ

 

Номи баромад бо забони тоҷикӣ

 

Номи баромад бо забони русӣ

 

Номи баромад бо забони англисӣ

 

Сексияи баромад

 

Шакли иштирок (варианти интихобшуда бо ҳарфҳои сиёҳ, ба зераш хат кашида ҷудо карда шавад)

Нашри фишурда

Нашри фишурда ва баромад дар конференсия

Телефон барои тамос, e-mail

 

  

 Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан

ГОУ «Хатлонский государственный медицинский университет»

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ»

16 декабря 2022г.

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что 16 декабря 2022 года в  Хатлонском государственном медицинском университете (р-н Дангара, Таджикистан) состоится Республиканская научно-практическая конференция ГОУ ХГМУ (III-ая годичная) на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ», посвященная 31-летию Государственной независимости Республики Таджикистан.

                                       

Формы участия:

 

 • Только публикация тезисов;
 • Публикация тезисов и устный доклад

 

Конференция пройдёт в формате секционных заседаний по следующим направлениям:

 

 1. Хирургия
 2. Внутренние болезни
 3. Педиатрия
 4. Стоматология
 5. Фармация
 6. Теоретические медицинские дисциплины
 7. Теоретические немедицинские дисциплины

 


Языки конференции: таджикский, русский, английский.

 

Контактная информация:

Боронов Хабибулло Абдуллоевич       –  моб.:+992 93-529-40-92

Юлдошев Авазбек Нусратуллоевич     – моб.: +992 918-88-42-63

            E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Условия и порядок оформления участия

 1. Для участия в конференции необходимо до 30 ноября 2022 года включительно заполнить регистрационную карту (см. приложение 2) и отправить тезис по адресу conference@khatmedun.tj.
 2. Количество авторов не более 3-х.
 3. Работы, направленные для участия в конференции, не должны быть ранее опубликованы.
 4. Редакционная коллегия оставляет за собой решение публикации работ в сборнике. Тезисы, несоответствующие установленным требованиям и содержащие грамматические ошибки, приниматься не будут!
 5. По итогам конференции будет издан сборник материалов конференции, который будет размещен на официальном сайте ХГМУ (https://www.khatmedun.tj).

 

Требования к оформлению тезисов

Важно! Стиль текста «обычный» в формате MS Word. Объём – не более 1 стр., шрифт – Times New Roman, кегель 14, интервал – полуторный (ко всему документу). Выравнивание по ширине, поля по 2 см с каждой стороны, абзацный отступ - 1 см. Использование иллюстраций, таблиц и графиков в тексте не допускается.  От одного автора принимается не более 5 работ. В тезисе необходимо указать: цель исследования, материал и методы исследования, результаты исследования и выводы.

Приложение 1.

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

(заглавными буквами, полужирный шрифт)

Мардонзода К.М., Холов Ш.И., Ошурбекова Ф.К.

Кафедра хирургических болезней №1,  ГОУ ХГМУ
(пустая строка)

Цель исследования.

Материал и методы исследования.

Результаты исследования.

Выводы.

 

Приложение 2.

Регистрационная карта участника

Электронный вариант направляется на адрес оргкомитета вместе с тезисом в электронном виде по электронной почте

 

 

ФИО докладчика/участника (полностью)

на трёх языках (тадж., рус., англ.)

 

Место работы, должность

 

Ученая степень, ученое звание (если имеется)

 

Название кафедры, ВУЗа, страны на таджикском языке

 

Название кафедры, ВУЗа, страны на русском языке

 

Название кафедры, ВУЗа, страны на английском языке

 

Название доклада на таджикском языке

 

Название доклада на русском языке

 

Название доклада на английском языке

 

Секция доклада

 

Форма участия (выбранный вариант выделить жирным шрифтом и подчеркнуть)

Публикация тезиса

Публикация тезиса и доклад на конференции

Контактный телефон, e-mail

 

 

ЭЪЛОН

 

Ба диққати олимони ҷавон ва донишҷӯёни донишгоҳ расонида мешавад, ки аз 21-уми ноябри соли 2022 Озмуни пешниҳоди лоиҳаҳои илмӣ-тадқиқотӣ дар доираи Грантҳои хурди донишгоҳӣ оғоз мегардад. Барои омодасозии пешниҳоди дархостҳо мувофиқи талаботи дар поён зикршуда, то 21-уми декабри соли 2022 муҳлат дода мешавад.


                                                           Талабот:

Лоиҳаҳои дархостии грантӣ бояд ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ тартиб дода шаванд ва ду қисмро дар бар гиранд.

Қисми аввали таклифи грантӣ аз ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ҳуқуқӣ ва маълумот оид ба шартҳои мутобиқат барои гирифтани гранти хурд (номи сохтор, суроға, рақами телефон, ном ва насаби иҷрокунандагон) иборат аст.

Қисми дуюми таклифи грантӣ бояд маълумоти зеринро дарбар гирад:

 • Номгӯи корҳои озмоишӣ;
 • Тавсифи корҳои озмоишӣ (мақсад, иҷрокунандагон, асосноккунии барномаи пешниҳодшуда);
 • Нақшаи корҳои озмоишии пешбинишуда, муҳлати иҷроиш ва усули озмоишӣ;
 • Таҷҳизот ва дастгоҳҳо, ки барои корҳои озмоишӣ истифода мешаванд;
 • Маълумот дар бораи тахассуси омӯзгорон;
 • Маблағи дархостшуда;
 • Маълумот оид ба воситаҳои баҳодиҳӣ, ки барои муайян намудани сатҳи озмоишҳои гузаронидашуда истифода бурда мешаванд.

 

Барои маълумоти бештар ба Муовинати илм ва нашрия муроҷиат намоед.

Телефонҳо барои тамос: +992 917384151; +992 918884263;

 

0 Шарҳ 185 нафар мутолиа намуданд
ADMIN

Назари худро гузоред

Боварӣ ҳосил намоед, ки маълумоти заруриро (*) ворид созед. Коди HTML иҷозат дода намешавад.

Таърихи ДДТХ

Our partners
 

Тамос бо мо

МТД "Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон"

 • Суроға: н.Данғара, кӯчаи Исмат Шариф - 3
 • Телефон: +992 3312 21034
 • Факс: +992 3312 21035
 • Email: info@khatmedun.tj
 • Шуъбаи таҳлил, назорат ва робита бо ҷомеа: +992 3312 21029

Маводҳои муфид